ʥ
Your connection to our webseite is encrypted and secure
ı
ʦ
We use cookies on this website in order to offer you the best user experience. By using this website you confirm you agree with this. Learn more here
ı

ПОЛИТИКА ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ПРИ ЗАСНЕМАНЕ

Администратор – АВИОШОП ООД
гр. София, бул.Брюксел, летище София No 1, бл. Терминал 1, вх. сграда 6, ап. офис В
Данни за контакт:  телефон: 0884 300275
Ел. поща: info@aerodromedia.com интернет страница: www.aerodromedia.com
Уважаеми клиенти,
Личните данни, които събираме и обработваме от вас, са относно физическата ви идентичност - образ и снимка, електронен адрес, фейсбук профил.
Данните получаваме при сключване и изпълнение на договор за услуга относно заснемане на снимка за спомен с автоматизирано средство.
Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за сключване и изпълнение на договорите.
Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е нуждите за изпълнение на договори – чл.6, §1, б. „б“ от Регламент 2016/679.
Следните ТРЕТИ лица ще получат личните ви данни: Facebook Inc. – ВИЖ ПО – ДОЛУ.
След предоставяне на данните, можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка на данните ви след изпълнението на задълженията ви по сключените договори.
Отказът за обработка на данните ви е законен преди да са започнали действия по изпълнение на договора и води до невъзможност за сключването му.
Данните (снимка, електронен адрес и фаейбук профил) се съхраняват за срок от 7 дни до изпращане на заснетата снимка по определения от вас начин и не съхраняват на носители на данни на администратора след изпращане на снимката.
Данните ви не се предават на трети държави или на международни организации.
Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, имате следните права: отказ от обработка, копие от Вашите лични данни и право на достъп по всяко време до личните си данни; прехвърляне на данните; коригиране без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални; изтриване при наличието на някое от следните основания:
  • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
  • когато обработването е незаконосъобразно или е изтекал срока за обработката им.
  • възражение за обработка за други цели на данните – маркетинг, например.
  • ограничаване на обработването; на обяснения при нарушения в режима на защита на данните; право на обезщетение и съдебна защита.

Лични данни на деца : в случай на заснемане на деца, придружаващите ги носители на родителска отговорност носят отговорност за заснемането на децата и изпращане на снимката им по избрания начин.
С настоящето давате съгласие данните ви да бъдат предадени на Facebook Inc. чрез публикуване в профила на администратора във Facebook, ако сте избрали тази възможност за получаване на снимката ви.
Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

Adalize | MK1 v8.9.8 | RegNr. 18410 | webdesign Œ
â